STWORZENIE I ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA ?SZCZĘŚLIWE MISIE? W GMINIE MALCZYCE

Tytuł projektu: Żłobek Publiczny ?Szczęśliwe Misie?
Okres realizacji projektu: 03.2019 ? 08.2019
Kwota dofinansowania: 672 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 927 000,00 PLN
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce
Program: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?MALUCH+? 2019 ? Moduł 1b
Miejsce realizacji projektu:
Województwa: Dolnośląskie
Powiat: Średzki
Gmina: Malczyce
Miejscowość: Malczyce

  1. Opis projektu

Budowa nowego obiektu pełniącego funkcję żłobka publicznego.

W nowym obiekcie znajdą się takie pomieszczenia jak: sala zabaw dla dzieci, sypialnia, szatnia, łazienka dla dzieci, łazienka dla personelu, pokój socjalny, szatnia dla personelu, gabinet personelu, kuchnia, zmywalnia. Ponadto planowane jest również kompletne doposażenie wszystkich pomieszczeń. W ramach inwestycji zaplanowano realizację placu zabaw.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: prace projektowe, budowlane, zakup wyposażenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy budowie budynku:

  1. prace przygotowawcze: zabezpieczenia placu, wygrodzenia, organizacja placu budowy, ewentualna wycinka drzew,
  2. roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną,
  3. roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, ich podłączenia do sieci,
  4. prace wykończeniowe i montaż wyposażenia wg projektu architektonicznego,

 

 

Tytuł projektu:
Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka ?Szczęśliwe Misie? w gminie Malczyce.

Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0067/18
Okres realizacji projektu: 01.05.2019 ? 31.08.2021
Kwota dofinansowania: 556 648,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 654 880,00 PLN
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce
Program Operacyjny: RPO WD 2014-2020
Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy
Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Poddziałanie: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ? konkursy horyzontalne.

Miejsce realizacji projektu:
Województwa: Dolnośląskie
Powiat: Średzki
Gmina: Malczyce
Miejscowość: Malczyce

  1. Opis projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków programu rządowego Maluch +.

W ramach projektu sfinansowane zostanie wybudowanie i wyposażenie żłobka publicznego na terenie gminy Malczyce z 30 miejscami opieki, z czego 16 miejsc to miejsca nowe, 14 funkcjonowało wcześniej w ramach Klubu Malucha. Na przełomie 2019/2020 roku rozpocznie się bieżące funkcjonowanie nowego żłobka.

W ramach programu Maluch + realizowany jest Moduł 1 b oraz moduł 2 czyli budowa obiektu, który będzie pełnił funkcje żłobka oraz zapewnienie współfinansowania funkcjonowania miejsc żłobkowych.

Komplementarność projektu:

– wykorzystanie efektów realizacji projektu Maluch: wybudowanego nowego budynku żłobkowego
– wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, realizacja projektu na terenie tego samego terytorium, realizacja niniejszego projektu jest uzależniona od realizacji projektu w ramach programu Maluch+.

  1. Cele realizacji projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia 16 os. pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 16 nowych miejsc opieki dla 16 dzieci i zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 24 miesięcy na terenie woj. dolnośląskiego – w gminie Malczyce.

Cel główny wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, które zostały zidentyfikowane w ramach diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę.

  1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Problemy na które odpowiada cel główny projektu: brak miejsc żłobkowych na terenie gm. Malczyce, brak możliwości powrotu na rynek pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego.

Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WD 2014-2020 i wpisuje się w realizację celu szczegółowego Poddziałania 8.4.1: ?Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia?. Projekt jest zgodny z zapisami SzOOP RPO WD20142020.

Zorganizowana opieka nad dziećmi regulowana jest przez ustawy prawne, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa i poziomu zaufania wśród rodziców, gdyż jest miejscem, gdzie dziećmi zajmuje się profesjonalna kadra. Pomieszczenia, meble i inne wyposażenia są dostosowane do wymagań małych dzieci, dieta odpowiednio dobrana i zbilansowana, zabawki dobrane do wieku. Gdy po urodzeniu dziecka matka chce wrócić do pracy, możliwość skorzystania z opieki zorganizowanej jest dla niej bardzo istotnym argumentem.

Dzięki realizacji projektu: osoby pracujące (zwłaszcza kobiety) będą mogły wrócić na rynek pracy i rozwijać swoje życie zawodowe; osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi będą miały możliwość zająć się poszukiwaniem pracy w celu polepszenia sytuacji finansowej w rodzinie; Zwiększenie liczby i jakości miejsc instytucjonalnej opieki nad dziećmi najmłodszymi sprzyja podejmowaniu aktywności zawodowej przez rodziców. Jest to istotne również w skali makroekonomicznej z uwagi na perspektywę narastania w przyszłych latach deficytu osób w wieku produkcyjnym.

Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi do określonymi w:

Ustawie z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157,    z późn. Zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925); rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

Projekt jest komplementarny z projektem realizowanym w ramach programu MALUCH +.

 

 


Rozpoczęcie prac budowlanych – kwiecień 2019

Prace budowlane – lipiec 2019


Dzięki otrzymanej dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?Maluch+? 2019 w wysokości 672.000,00 zł, trwa budowa budynku żłobka, który wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej.

Placówka powstaje na terenie działki przy publicznym przedszkolu, w którym mieści się również klub dziecięcy.

W nowym obiekcie znajdą się takie pomieszczenia jak: sala zabaw dla dzieci, sypialnia, szatnia, łazienka dla dzieci, łazienka dla personelu, pokój socjalny, szatnia dla personelu, gabinet personelu, kuchnia, zmywalnia. Ponadto planowane jest również kompletne doposażenie wszystkich pomieszczeń. W ramach inwestycji zaplanowano także realizację placu zabaw.

Przewiduje się, że obiekt zacznie funkcjonować od grudnia 2019 r.


Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka ?Szczęśliwe Misie? w gminie Malczyce?

Oś priorytetowa 8 ? Rynek pracy, Działanie 8.4 ? Godzenie życia zawodowego i prywatnego,  Poddziałanie 8.4.1 ? Godzenie życia zawodowego o prywatnego ? konkursy horyzontalne, Nr projektu: RPDS.08.04.01-02-0067/18.

Gmina Malczyce rozpoczyna zakupy na potrzeby budowanego żłobka!

W ramach projektu realizowanego przez Gminę Malczyce zostały właśnie zakupione m.in:

– meble,
– leżaczki, pościel,
– książeczki,
– projektor,
– krzesełka do karmienia,
– klocki,
– zabawki,
– materiały plastyczne,
– basen z piłkami,
– lodówka,
– zmywarka.
Wszystko nowe, jeszcze zapakowane w kartonach ? czeka na naszych najmłodszych.

?Nie możemy się doczekać, kiedy pierwsze małe stópki przekroczą próg naszego żłobka? – wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.


Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka ?Szczęśliwe Misie? w gminie Malczyce?
Oś priorytetowa 8 ? Rynek pracy, Działanie 8.4 ? Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 ? Godzenie życia zawodowego o prywatnego ? konkursy horyzontalne, Nr projektu: RPDS.08.04.01-02-0067/18.

Prace nad budową żłobka w Malczycach zakończone

Dobiegły końca prace budowlane przy pierwszym publicznym żłobku na terenie gminy Malczyce. Budynek 2-oddziałowej placówki z 30 miejscami opieki dla dzieci w wieku od 1-3 lat, o powierzchni użytkowej 224,47 m? został wyposażony w takie pomieszczenia jak: 2 sale dla dzieci z łazienkami, szatnia, toaleta dla personelu oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, pokój socjalny, szatnia dla personelu, gabinet dyrektora, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia na bieliznę czy wózkarnia. Wraz z budową żłobka przez obiektem przygotowano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej, parking z miejscami postojowymi a także taras i miejsce dla urządzeń rekreacyjnych o nawierzchni elastycznej z płyt poliuretanowych, zwiększające bezpieczeństwo dzieci. W ramach inwestycji wykonano również zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, wybudowano przyłącze wodociągowe oraz przyłącze elektro-energetyczne. Nowy obiekt został wyposażony w nowoczesną pompę ciepła. Dodatkowo podjęto decyzję, aby zapewnić bezpieczną drogę pieszych do obiektu żłobka oraz znajdującego się w niedalekiej odległości przedszkola publicznego wybudowany został nowy chodnik.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków rządowego Programu Maluch + 2019.

Na etapie planowania inwestycji budowy żłobka w Malczycach pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania ze środków unijnych na funkcjonowanie placówki.  Gmina Malczyce skorzystała z tej szansy realizując obecnie projekt pn. ?Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka ?Szczęśliwe Misie? w gminie Malczyce?. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wyposażono żłobek m.in. w meble, leżaczki, pościel, książeczki, projektor, krzesełka do karmienia, klocki, zabawki, materiały plastyczne, basen z piłkami, sprzęt AGD. Dofinansowanie pokrywa również koszt wynagrodzeń personelu oraz pobyt i wyżywienie 16 dzieci, których rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 3 chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych a także dzieci, osób, które pozostają bez zatrudnienia. To właśnie grupa dzieci tych rodziców objęta projektem zwolniona jest z jakichkolwiek opłat.

Pozostała część miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 czyli 14 miejsc, przeznaczona jest dla dzieci z terenu gminy Malczyce, które obwiązywały będą kryteria przyjęte w uchwalonym statucie żłobka, takie jak kontynuacja opieki po dotychczasowych gminnych formach opieki np. klubie dziecięcym, wielodzietność rodziny czy niepełnosprawność dziecka. Rekrutacja dzieci zaplanowana jest od 16 do 27 grudnia 2019 r., a uroczyste otwarcie żłobka odbędzie się w styczniu 2020.

Dzięki realizacji unijnego projektu osoby pracujące (zwłaszcza kobiety) będą mogły wrócić na rynek pracy i rozwijać swoje życie zawodowe, a osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi będą miały możliwość zająć się poszukiwaniem pracy w celu polepszenia sytuacji finansowej w rodzinie. Ponadto zwiększenie liczby i jakości miejsc instytucjonalnej opieki nad najmłodszymi dziećmi sprzyja podejmowaniu aktywności zawodowej przez rodziców. Jest to istotne również w skali makroekonomicznej z uwagi na perspektywę narastania w przyszłych latach deficytu osób w wieku produkcyjnym.

„Nowo powstały żłobek został przygotowany na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Dowodzi temu zarówno estetyka, jak i funkcjonalność obiektu. Dzięki tej inwestycji więcej rodziców będzie mogło wrócić do pracy, nie martwiąc się o swoje pociechy. Bardzo się cieszę, że my, jako samorząd możemy pomóc mieszkańcom naszej gminy w aktywizacji zawodowej.” – wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.


Skip to content