DLA MIESZKAŃCA - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne są swoistą formą partycypacji społecznej, dialogu pomiędzy mieszkańcami a urzędem. Są one sposobem informowania mieszkańców
i jednocześnie pozyskiwania opinii na tematy dla nich ważne. Celem konsultacji jest wypracowanie porozumienia, wspólnego rozwiązania odpowiadającego wspólnym potrzebom i oczekiwaniom. W tym miejscu będziemy Państwa informować o prowadzonych konsultacjach społecznych na terenie Gminy Malczyce, aby umożliwić Państwu aktywny udział w ważnych Mieszkańców kwestiach.

 

 

 

  • Uchwała Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2010 r., w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji – więcej załącznik
  • Formularz do konsultacji – więcej załącznik
  • Uchwała Nr LIII/297/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malczyce – więcej załącznik

 


O G Ł O S Z E N I A

Malczyce, dnia 19 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Malczyce zaprasza mieszkańców sołectw Chełm, Chomiąża, Dębice, Kwietno, Rachów, Rusko, Malczyce, Mazurowice, Wilczków do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów – więcej załącznik

Projekt statutu sołectwa Malczyce – więcej załącznik

Projekty statutów sołectw: Chełm, Chomiąża, Dębice, Kwietno, Rachów, Rusko, Mazurowice, Wilczków – więcej załącznik

Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r – więcej załącznik

Malczyce, dnia 14 listopada 2016 r., Szanowni Mieszkańcy gminy Malczyce, Oddajemy w Państwa ręce projekt Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2016 – 2022 Jest to dokument strategiczny, stanowiący narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej, wspierający długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do realizacji społecznej misji gminy, a dzięki realizacji zaplanowanych celów i działań również do poprawy jakości życia w gminie Malczyce. Czekamy na Państwa uwagi w terminie od 15 do 21 listopada 2016 r. Uwagi można zgłaszać pisemnie wypełniając formularz konsultacji, który należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretarz@malczyce.wroc.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce (decyduje data wpływu pisma). formularz konsultacyjny – więcej załącznik

Malczyce, dnia 25 lipca 2016 r., Wójt Gminy Malczyce ogłasza konsultacje społeczne – więcej załącznik

Malczyce, dnia 18 marca 2016 roku, Wójt Gminy Malczyce ogłasza konsultacje społeczne  – więcej załącznik
Projekt uchwały – więcej załącznik
WYNIK konsultacji społecznych – więcej załącznik 
Wykaz zgłoszonych uwag i opinii – więcej załącznik