DLA MIESZKAŃCA - ODPADY KOMUNALNE

PODATKIBIBLIOTEKAIMPREZYSPORTSENIORKONSULTACJE SPOŁECZNEORGANIZACJE POZARZADOWEODPADY KOMUNALNE

wersja PDF do druku – Harmonogram 2021

Odbiór śmieci i stawki opłat od września 2020

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NOWY WZÓR  – SKŁADAMY od 26 sierpnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

Znowelizowana w lipcu 2019 r. przez Sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na wszystkich obywateli obowiązkową segregację odpadów komunalnych, w związku, z czym, mieszkańcy niesegregujący lub źle segregujący odpady, zostaną obciążeni dwa razy wyższą opłatą śmieciową.

W wyniku zmian ustawy i rządowego rozporządzenia, Rada Gminy na sesji 4 sierpnia 2020 r. musiała podjąć następujące uchwały:

 1. Wprowadzającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce.
 2. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 4. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościami.

Najważniejsze ustalenia i zmiany w systemie gospodarki odpadami od 1 września 2020 są następujące.

1.Obowiązek segregacji odpadów:
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Szkło
Odpady biodegradowalne „Bio”
Odpady resztkowe tj. pozostające po segregacji

2. W dniu 4 sierpnia 2020 r. Rady Gminy podjęła uchwałę ustalającą wysokość opłaty śmieciowej na 23 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny lub źle segregują odpady, stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie 46 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Porównywalne stawki miesięcznych opłat śmieciowych mają m.in. Środa Śląska i Wałbrzych – 27 zł/os., Miękinia – 24 zł/os., czy Twardogóra – 28 zł/os.

3. Możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca

4. W wyniku zmian w systemie gospodarki odpadami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji sposobu zbierania odpadów poprzez złożenie  deklaracji zmieniającej sposób segregacji (z odpadów zbieranych nieselektywnie tzw. „zmieszanych” na zbierane selektywnie). Deklaracje składać można od 26 sierpnia 2020 r. – na nowych drukach, a po wejściu w życie uchwały – czyli od 1 września 2020 r. – w ciągu 14 dni.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego do opłaty śmieciowej

Z dniem 1 stycznia 2020 r. opłaty za śmieci prosimy wpłacać na nowy rachunek bankowy gminy:

80 9589 0003 0006 1955 2000 0420

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Malczyce – ul. Sienkiewicza (za ostatnimi zabudowaniami przemysłowymi)

W punkcie przyjmowane będą odpady powstające w gospodarstwie domowym, stanowiące surowce wtórne lub takie, których nie możemy umieścić w pojemnikach na odpady komunalne: – papier, – tworzywa sztuczne, – szkło, – opakowania wielomateriałowe, – przeterminowane leki, – chemikalia, – zużyte baterie i akumulatory, – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, – meble i inne odpady wielkogabarytowe, – zużyte opony, – odpady zielone, – odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych własnoręcznie, – termometry rtęciowe.

Odpady przywożone do punktu muszą być posegregowane i zabezpieczone!

W Punkcie nie będą przyjmowane:= papa, – azbest, – wełna mineralna, – styropian z ocieplenia, – odpady remontowe z remontów prowadzonych na obiektach przez firmy (na takie odpady należy we własnym zakresie zamówić kontener w firmie specjalizującej się w gospodarce odpadami)

Punk czynny jest:
poniedziałek – piątek  w godz. 1000 – 1600 soboty 900 -1400

Cztery razy w roku zostanie uruchomiona zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych (np. meble).

Lokalizacja pojemników tzw. „gniazd” do selektywnej zbiórki szkła i plastiku na terenie gminy Malczyce

 1. Chełm – 1 kpl (szkło i plastik) – ul. Strzegomska – w sąsiedztwie budynku nr 8
 2. Chomiąża – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Średzka – w sąsiedztwie budynku nr 24
 3. Dębice – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Długa w sąsiedztwie budynku nr 18
 4. Kwietno – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Przelotowa, koło placu zabaw
 5. Malczyce – 1 kpl (szkło i plastik), ul. 1 Maja (stary plac targowy)
 6. Mazurowice – 1 klpl (szkło i plastik), ul. Górna – sąsiedztwie budynku nr 14 (obok starej remizy)
 7. Rachów – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Jastrzębska , w sąsiedztwie posesji nr 30
 8. Rusko –  1 kpl (szkło i plastik), ul. Główna – koło boiska
 9. Szymanów – 1kpl (szkło i plastik) , ul. Młyńska w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Polną
 10. Wilczków –1kpl (szkło i plastik), ul. Strzegomska obok sklepu i przystanku
 11. Zawadka – 1kpl (szkło i plastik), ul. Młyńska w sąsiedztwie budynków 3,7,9