DLA MIESZKAŃCA - PODATKI

PODATEK ROLNY

 

Dla celów obliczenia podatku rolnego w 2018 roku na terenie gminy Malczyce  przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2017 r. w wysokości  52,49 zł za 1 kwintal.

 

Podstawa prawna:  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ( M.P. 2017.958)     

 

Deklaracja w sprawie podatku rolnego 
Informacja w sprawie podatku rolnego

 


 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

a) związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni – 4,30 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,40 zł
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa  w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje  przeznaczenie pod zabudowę usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 2,98 zł

2. Podatek od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnosci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,50 zł

3. Podatek od budowli – 2%  

Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. – więcej załącznik

Uchwała Nr XXIX/145/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – więcej załącznik

deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
informacja w sprawie podatku od nieruchomości


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XXVIII/143/12 Rady Gminy  w Malczycach z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień  w tym podatku. – więcej załącznik

Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.- więcej załącznik

deklaracja na podatek od środków transportowych – więcej załącznik
załącznik do deklaracji DT-1 –więcej załącznik


 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Na terenie Gminy Malczyce nie pobiera się opłaty od posiadania psów .
Rada Gminy Malczyce na rok 2017 nie wprowadziła opłaty od posiadania psów .


 

OPŁATA TARGOWA

Dzienna stawka opłaty targowej w następujących wysokościach:

  1. za sprzedaż obnośną bez względu na rodzaj  sprzedawanego towaru –  12  zł
  2. za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży na stoisku za 1m 2 – 8 zł
  3. za zajęcie stanowiska na stoliku – 16 zł
  4. sprzedaż z samochodu o ciężarze całkowitym do 3,5 ton – 20 zł
  5. za zajęcie placu pod namiot – 12 zł 

Uchwała Nr XLIV/181/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 roku – więcej załącznik


 

PODATEK LEŚNY

 

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 42,3532 zł od 1 ha. Obliczona została według średniej ceny sprzedaży drewna  uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.  (M.P.  z 2017 r.,  poz. 963)

 

Deklaracja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku leśnego

 


PODATEK ZWROT AKCYZY

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –  druk


INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Interpretacja indywidualna  przepisów  prawa podatkowego z dnia 24.09.2015 r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – więcej załącznik

Wniosek z dnia 03.07.2015 r. o wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości dotyczący Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – więcej załącznik