DLA MIESZKAŃCA - PODATKI

 

PODATEK ROLNY

 

Dla celów obliczenia podatku rolnego w 2018 roku na terenie gminy Malczyce  przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2017 r. w wysokości  52,49 zł za 1 kwintal.

 

Podstawa prawna:  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ( M.P. 2017.958)     

 

Pobierz (NOWY WZÓR informacja o gruntach.pdf)NOWY WZÓR informacja o gruntach.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik do informacji o gruntach.pdf)NOWY WZÓR załącznik do informacji o gruntach.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik2 do informacji o gruntach.pdf)NOWY WZÓR załącznik2 do informacji o gruntach.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik3 do informacji o gruntach.pdf)NOWY WZÓR załącznik3 do informacji o gruntach.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf)NOWY WZÓR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik do deklaracji ws podatku rolnego.pdf)NOWY WZÓR załącznik do deklaracji ws podatku rolnego.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik2 do deklaracji ws podatku rolnego.pdf)NOWY WZÓR załącznik2 do deklaracji ws podatku rolnego.pdf

 


 

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

a) związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni – 4,30 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,40 zł
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa  w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje  przeznaczenie pod zabudowę usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 2,98 zł

2. Podatek od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnosci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,50 zł

3. Podatek od budowli – 2%  

Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. – więcej załącznik

Uchwała Nr XXIX/145/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – więcej załącznik

Pobierz (NOWY WZÓR deklaracja ws podatku od nieruchomości.pdf)NOWY WZÓR deklaracja ws podatku od nieruchomości.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik do deklaracji ws podatku od nieruchomości.pdf)NOWY WZÓR załącznik do deklaracji ws podatku od nieruchomości.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik2 do deklaracji ws podatku od nieruchomości.pdf)NOWY WZÓR załącznik2 do deklaracji ws podatku od nieruchomości.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR informacja o nieruchomościach.pdf)NOWY WZÓR informacja o nieruchomościach.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik do informacji o nieruchomościach.pdf)NOWY WZÓR załącznik do informacji o nieruchomościach.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik2 do informacji o nieruchomościach.pdf)NOWY WZÓR załącznik2 do informacji o nieruchomościach.pdf
Pobierz (NOWY WZÓR załącznik3 do informacji o nieruchomościach.pdf)NOWY WZÓR załącznik3 do informacji o nieruchomościach.pdf

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XXVIII/143/12 Rady Gminy  w Malczycach z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień  w tym podatku. – więcej załącznik

Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.- więcej załącznik

deklaracja na podatek od środków transportowych – więcej załącznik
załącznik do deklaracji DT-1 –więcej załącznik


 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Na terenie Gminy Malczyce nie pobiera się opłaty od posiadania psów .
Rada Gminy Malczyce na rok 2017 nie wprowadziła opłaty od posiadania psów .


 

OPŁATA TARGOWA

Dzienna stawka opłaty targowej w następujących wysokościach:

  1. za sprzedaż obnośną bez względu na rodzaj  sprzedawanego towaru –  12  zł
  2. za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży na stoisku za 1m 2 – 8 zł
  3. za zajęcie stanowiska na stoliku – 16 zł
  4. sprzedaż z samochodu o ciężarze całkowitym do 3,5 ton – 20 zł
  5. za zajęcie placu pod namiot – 12 zł 

Uchwała Nr XLIV/181/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 roku – więcej załącznik


 

PODATEK ZWROT AKCYZY

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –  druk


INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Interpretacja indywidualna  przepisów  prawa podatkowego z dnia 24.09.2015 r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – więcej załącznik

Wniosek z dnia 03.07.2015 r. o wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości dotyczący Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – więcej załącznik


ROZLICZ PIT W GMINIE MALCZYCE

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych