DLA MIESZKAŃCA - ODPADY KOMUNALNE

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MALCZYCE OBOWIĄZUJĄCY OD I 2024 DO VIII 2024

Odbiór śmieci i stawki opłat od lutego 2022 roku

zgodnie z Uchwałą Nr XL/233/2021 Rady Gminy Malczyce z dnie 28 grudnia 2021 r.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ustala się stawkę opłaty podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NOWY WZÓR  – SKŁADAMY od 26 sierpnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT obowiązujące od września 2020 roku do stycznia 2021 roku

Znowelizowana w lipcu 2019 r. przez Sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na wszystkich obywateli obowiązkową segregację odpadów komunalnych, w związku, z czym, mieszkańcy niesegregujący lub źle segregujący odpady, zostaną obciążeni dwa razy wyższą opłatą śmieciową.

W wyniku zmian ustawy i rządowego rozporządzenia, Rada Gminy na sesji 4 sierpnia 2020 r. musiała podjąć następujące uchwały:

 1. Wprowadzającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce.
 2. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 4. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościami.

Najważniejsze ustalenia i zmiany w systemie gospodarki odpadami od 1 września 2020 są następujące.

1.Obowiązek segregacji odpadów:
Papier
Tworzywa sztuczne i metale
Szkło
Odpady biodegradowalne ?Bio?
Odpady resztkowe tj. pozostające po segregacji

2. W dniu 4 sierpnia 2020 r. Rady Gminy podjęła uchwałę ustalającą wysokość opłaty śmieciowej na 23 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny lub źle segregują odpady, stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie 46 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Porównywalne stawki miesięcznych opłat śmieciowych mają m.in. Środa Śląska i Wałbrzych ? 27 zł/os., Miękinia ? 24 zł/os., czy Twardogóra ? 28 zł/os.

3. Możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca

4. W wyniku zmian w systemie gospodarki odpadami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji sposobu zbierania odpadów poprzez złożenie  deklaracji zmieniającej sposób segregacji (z odpadów zbieranych nieselektywnie tzw. ?zmieszanych? na zbierane selektywnie). Deklaracje składać można od 26 sierpnia 2020 r. ? na nowych drukach, a po wejściu w życie uchwały ? czyli od 1 września 2020 r. ? w ciągu 14 dni.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego do opłaty śmieciowej

Z dniem 1 stycznia 2020 r. opłaty za śmieci prosimy wpłacać na nowy rachunek bankowy gminy:

80 9589 0003 0006 1955 2000 0420

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Malczyce ? ul. Sienkiewicza (za ostatnimi zabudowaniami przemysłowymi)

W punkcie przyjmowane będą odpady powstające w gospodarstwie domowym, stanowiące surowce wtórne lub takie, których nie możemy umieścić w pojemnikach na odpady komunalne: ? papier, ? tworzywa sztuczne, ? szkło, ? opakowania wielomateriałowe, ? przeterminowane leki, ? chemikalia, ? zużyte baterie i akumulatory, ? zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ? meble i inne odpady wielkogabarytowe, ? zużyte opony, ? odpady zielone, ? odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych własnoręcznie, ? termometry rtęciowe.

Odpady przywożone do punktu muszą być posegregowane i zabezpieczone!

W Punkcie nie będą przyjmowane:= papa, ? azbest, ? wełna mineralna, ? styropian z ocieplenia, ? odpady remontowe z remontów prowadzonych na obiektach przez firmy (na takie odpady należy we własnym zakresie zamówić kontener w firmie specjalizującej się w gospodarce odpadami)

Punk czynny jest:
poniedziałek ? piątek  w godz. 1000 ? 1600 soboty 900 -1400

Cztery razy w roku zostanie uruchomiona zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych (np. meble).

Lokalizacja pojemników tzw. ?gniazd? do selektywnej zbiórki szkła i plastiku na terenie gminy Malczyce

 1. Chełm ? 1 kpl (szkło i plastik) ? ul. Strzegomska ? w sąsiedztwie budynku nr 8
 2. Chomiąża ? 1 kpl (szkło i plastik), ul. Średzka ? w sąsiedztwie budynku nr 24
 3. Dębice ? 1 kpl (szkło i plastik), ul. Długa w sąsiedztwie budynku nr 18
 4. Kwietno ? 1 kpl (szkło i plastik), ul. Przelotowa, koło placu zabaw
 5. Malczyce ? 1 kpl (szkło i plastik), ul. 1 Maja (stary plac targowy)
 6. Mazurowice ? 1 klpl (szkło i plastik), ul. Górna ? sąsiedztwie budynku nr 14 (obok starej remizy)
 7. Rachów ? 1 kpl (szkło i plastik), ul. Jastrzębska , w sąsiedztwie posesji nr 30
 8. Rusko ?  1 kpl (szkło i plastik), ul. Główna ? koło boiska
 9. Szymanów ? 1kpl (szkło i plastik) , ul. Młyńska w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Polną
 10. Wilczków ?1kpl (szkło i plastik), ul. Strzegomska obok sklepu i przystanku
 11. Zawadka ? 1kpl (szkło i plastik), ul. Młyńska w sąsiedztwie budynków 3,7,9

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Folia rolnicza, sznurek oraz siatka powstających wskutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zaklasyfikować jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na podstawie art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

Dane adresowe punktu:

adres: ul. Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław, tel: 71/349 90 71

adres: ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław, tel: 71/356 66 66

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Gmina Malczyce zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

INFORMACJA O OSIAGNIETYM POZIOMIE RECYKLINGU
Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)
Lata
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00%

 

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (b)
Lp. Rodzaj odpadów Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania
1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ZGO GAC Sp. z o.o. ,Gać 90, 55-200 Oława
ECO Sp. z o.o., ul.Bielawska 6 ,58-250 Pieszyce
EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o.,  ul.Zielona 3, 59-300 Lubin
2. odpady stanowiące odpady komunalne ZGO GAC Sp. z o.o., Gać 90 ,55-200 Oława
EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o. ,ul.Zielona 3, 59-300 Lubin
3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krynicznie, Kryniczno
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Rusku, Rusko 66,                                     58-120 Jaroszów

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych – więcej załącznik


Skip to content