?Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych?

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 do 30.09.2022 r.
Okres trwałości projektu: 01.10.2022 r. do 31.05.2025 r. finansowany ze środków własnych gminy
Całkowita wartość projektu: 380 472,65 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 320 662,35 zł
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce

1 marca 2021 r. Gmina Malczyce uruchomiła specjalne usługi transportu dla osób z potrzebami w zakresie mobilności. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z PFRON, pełnoletni mieszkańcy gminy, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabo widzące i inne) będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu, nowym, dostosowanym do ich potrzeb busem. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. Transport odbywa się na podstawie zgłoszeń i w kolejności zgłoszeń. Usługa świadczona jest na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zgłoszeń dokonywać należy przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12:00:
? tel. 71 317 92 23 w.220,
? osobiście w Urzędzie Gminy Malczyce, pokój nr 18.

 

Szczegóły projektu grantowego ?door-to-door? regulują poniższe dokumenty:

Skip to content