GMINA - REALIZOWANE PROJEKTY

advertisement advertisement advertisement

WNIOSEK

o dofinansowanie ze środków programu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Regulamin świadczenia usług transportu osobowego „Od drzwi do drzwi” – więcej załącznik

Zadanie:
Naprawa konstrukcji dachu sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Malczycach

Tytuł projektu:
Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka „Szczęśliwe Misie” w gminie Malczyce.

Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0067/18
Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 31.08.2021
Kwota dofinansowania: 556 648,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 654 880,00 PLN
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce
Program Operacyjny: RPO WD 2014-2020
Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy
Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Poddziałanie: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

 

Miejsce realizacji projektu:
Województwa: Dolnośląskie
Powiat: Średzki
Gmina: Malczyce
Miejscowość: Malczyce

1. Opis projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków programu rządowego Maluch +.
W ramach projektu sfinansowane zostanie wybudowanie i wyposażenie żłobka publicznego na terenie gminy Malczyce z 30 miejscami opieki, z czego 16 miejsc to miejsca nowe, 14 funkcjonowało wcześniej w ramach Klubu Malucha. Na przełomie 2019/2020 roku rozpocznie się bieżące funkcjonowanie nowego żłobka.

W ramach programu Maluch + realizowany jest Moduł 1 b oraz moduł 2 czyli budowa obiektu, który będzie pełnił funkcje żłobka oraz zapewnienie współfinansowania funkcjonowania miejsc żłobkowych.

Komplementarność projektu:
– wykorzystanie efektów realizacji projektu Maluch: wybudowanego nowego budynku żłobkowego
– wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, realizacja projektu na terenie tego samego terytorium, realizacja niniejszego projektu jest uzależniona od realizacji projektu w ramach programu Maluch+.

2.Cele realizacji projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia 16 os. pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 16 nowych miejsc opieki dla 16 dzieci i zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 24 miesięcy na terenie woj. dolnośląskiego – w gminie Malczyce.
Cel główny wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, które zostały zidentyfikowane w ramach diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę.

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Problemy na które odpowiada cel główny projektu: brak miejsc żłobkowych na terenie gm. Malczyce, brak możliwości powrotu na rynek pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.
Projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego.
Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WD 2014-2020 i wpisuje się w realizację celu szczegółowego Poddziałania 8.4.1: „Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia”. Projekt jest zgodny z zapisami SzOOP RPO WD20142020.
Zorganizowana opieka nad dziećmi regulowana jest przez ustawy prawne, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa i poziomu zaufania wśród rodziców, gdyż jest miejscem, gdzie dziećmi zajmuje się profesjonalna kadra. Pomieszczenia, meble i inne wyposażenia są dostosowane do wymagań małych dzieci, dieta odpowiednio dobrana i zbilansowana, zabawki dobrane do wieku. Gdy po urodzeniu dziecka matka chce wrócić do pracy, możliwość skorzystania z opieki zorganizowanej jest dla niej bardzo istotnym argumentem.

Dzięki realizacji projektu: osoby pracujące (zwłaszcza kobiety) będą mogły wrócić na rynek pracy i rozwijać swoje życie zawodowe; osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi będą miały możliwość zająć się poszukiwaniem pracy w celu polepszenia sytuacji finansowej w rodzinie; Zwiększenie liczby i jakości miejsc instytucjonalnej opieki nad dziećmi najmłodszymi sprzyja podejmowaniu aktywności zawodowej przez rodziców. Jest to istotne również w skali makroekonomicznej z uwagi na perspektywę narastania w przyszłych latach deficytu osób w wieku produkcyjnym.

Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi do określonymi w:
Ustawie z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157,    z późn. Zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925); rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).
Projekt jest komplementarny z projektem realizowanym w ramach programu MALUCH +.

 

Tytuł projektu:
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych.

Tytuł projektu:
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych.

Numer projektu: RPDS.04.03.01-02-0059/16
Okres realizacji projektu: 10.02.2016-30.11.2017
Kwota dofinansowania: 1 859 263,04 PLN
Całkowita wartość projektu: 2 017 428.79 PLN
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce
Program Operacyjny: RPO WD 2014-2020
Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby
Działanie: 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 1 OSI-4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-konkursy horyzontalne- nabór ma OSI

Miejsce realizacji projektu:
Województwa: Dolnośląskie
Powiat: Średzki
Gmina: Malczyce
Miejscowość: Malczyce

1. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych. Projekt realizowany będzie w Malczycach na działce nr 10, w miejscu gdzie obecnie zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Kultury. W ramach prac przeprowadzone zostaną roboty budowlane sali widowiskowej budynku oraz prace remontowe pozostałych pomieszczeń. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych zmniejszą się koszty użytkowania i eksploatacji budynku. Instytucja kultury-Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach zostanie doposażony w niezbędnych sprzęt nagłaśniający oraz projektor LCD wraz z uchwytem, umożliwiający funkcjonowanie jednostki i dostęp do oferty kulturalnej.

2. Cele realizacji projektu

Celem projektu jest dostosowanie, istniejącej na ternie Gminy Malczyce infrastruktury kulturalnej, do potrzeb mieszkańców gminy oraz odbiorców projektu.

Cele szczegółowe projektu:

 • przebudowa i wyposażenie w sprzęt multimedialny Sali widowiskowej, remont pomieszczeń gminnego ośrodka kultury w celu przystosowania obiektu do świadczenia wysokiej jakości usług kulturalnych i spełniania wymogów przeciwpożarowych oraz bhp
 • remont kotłowni i zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię
 • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia dostępu do kultury i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu

Wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu.

Wartość dla zakresu rzeczowego:

 • liczba instytucji kultury objętych wsparciem -1 szt.
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami- 1 szt.

W rezultacie przewidywany jest wzrost odwiedzin Gminnego Ośrodka Kultury do 2 000 osób w 2018 roku.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczne, przyczyni się do rozwoju zasobów kultury, poprzez podnoszenie jakości funkcjonowania gminnej instytucji kultury jako miejsca ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

3. Uzasadnienie komplementarności projektów

Projekt przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych jest komplementarny w stosunku do projektu Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kwietnie, której jednostka zarządzającą jest Gminny Ośrodek Kultury. Obydwa projekty mają na calu dostosowanie infrastruktury kulturalnej do potrzeb mieszkańców. W rezultacie przeprowadzonych działań z zakresie przebudowy instytucji kulturalnych osiągnięty zostanie efekt synergii.


 

Tytuł projektu:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach.

 

Numer projektu: RPDS.04.02.01-02-0019/16
Okres realizacji projektu: 12.08.2016-31.07.2018
Kwota dofinansowania: 7 045 402, 68 PLN
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce
Program Operacyjny: RPO WD 2014-2020
Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby
Działanie: 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 1. OSI-4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa- OSI

 

Miejsce realizacji projektu:
Województwa: Dolnośląskie
Powiat: Średzki
Gmina: Malczyce
Miejscowość: Malczyce

1. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Malczycach, Dębicach, Mazurowicach i Wilczkowie. Zadanie te zrealizujemy poprzez:

 • przebudowę istniejących obiektów oczyszczalni ścieków;
 • budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technologicznej;
 • rozbiórkę: bioreaktora, słupów oświetleniowych, odcinka drogi wewnętrznej, poletek osadu, zadaszonego miejsca gromadzenia odpadów stałych, części ogrodzenia, odcinków: ścieki kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wody czystej, kabli zasilających i sterowniczych, rurociągów osadu, części studzienek kanalizacyjnych;
 • wymianę stacji transformatorowej;
 • modernizacje stacji uzdatniania wody w Malczycach, Dębicach, Mazurowicach i Wilczkowie poprzez montaż przepływomierza na wodzie surowej, remont orurowania filtrów F1+F2, montaż dmuchawy, modernizację: instalacji prężnego powietrza, systemu dezynfekcji wody, wymianę osuszacza powietrza, modernizację technologii uzdatniania wody, regenerację studni, modernizację elektryki i automatyki.

2. Cele realizacji projektu

Przedsięwzięcie ma na celu ulepszenie oczyszczania ścieków i zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni z aktualnych 2500 RLM do około 6370 RLM, ilość ta jest przewidziana dla obsługi ludności całej gminy i stworzy warunki do objęcia systemem kanalizacji sanitarnej całej aglomeracji Malczyce.

Ponadto, projekt ma na celu:

 • Zapewnienie trwałości standardu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/27 i warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania ścieków oczyszczonych do rzeki Odry;
 • Zapewnienie stałego dostępu do wody o odpowiedniej jakości;
 • Bezpośrednią ochronę i poprawę stanu czystości zlewni rzeki Odry;
 • Poprawę konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności z punktu widzenia dostępu do infrastruktury, a tym samym stworzenie warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy;
 • Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sanitarnej i wodociągowej
 • Wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
 • Zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska;
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków, zmierzające do uzyskania mniejszej ilości osadów lepszej jakości;
 • Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni w zakresie emisji substancji zapachowych (odorantów), poprzez likwidację istniejących poletek osadowych.

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt stanowił kolejny etap rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. W poprzednich latach projekt obejmował następujący zakres prac: zbudowanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rachów wraz z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków, modernizację czterech istniejących przepompowni ścieków, częściowo zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody, zamontowano system pomiaru stężenia tlenu i sterowania pracę dmuchaw na istniejącej oczyszczalni ścieków. Projekt realizowanych był na terenie gminy przez tego samego Wnioskodawcę, s jego celem był rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.


 

Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Malczyce: szkoły podstawowej z gimnazjum oraz przedszkola.

Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0052/16
Okres realizacji projektu: 28.04.2016-31.10.2018
Kwota dofinansowania: 2 351 028,11 PLN
Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Malczyce
Program Operacyjny: RPO WD 2014-2020
Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie: 1. OSI-3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- OSI

Miejsce realizacji projektu:
Województwa: Dolnośląskie
Powiat: Średzki
Gmina: Malczyce
Miejscowość: Malczyce

1. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Malczyce: szkoły podstawowej oraz publicznego przedszkola. Obiekty zlokalizowane są w miejscowości Malczyce. Gm. Malczyce, pow. Średzki, woj. Dolnośląskie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace w budynkach:

 • Przedszkola
 • Wymiana okien
 • Wymiana drzwi zewnętrznych
 • Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
 • Uzupełnienie systemu zarządzania energią o licznik ciepła
 • Szkoły podstawowej
 • Wymiana kotłowni węglowej na biomasę
 • Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych
 • Docieplenie sali gimnastycznej oraz ścian zewnętrznych szkoły
 • Wymiana przeszkleń, drzwi stalowych, drewnianych, okien
 • Montaż zaworów termostatycznych, zastosowanie automatyki pogodowej i czasowej
 • Opomiarowanie zużycia energii

 

2. Cele realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Malczyce: szkoły podstawowej z gimnazjum oraz przedszkola publicznego.

Cele szczegółowe projektu:

Ponadto, projekt ma na celu:

 • Zapewnienie trwałości standardu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/27 i warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania ścieków oczyszczonych do rzeki Odry;
 • Zapewnienie stałego dostępu do wody o odpowiedniej jakości;
 • Bezpośrednią ochronę i poprawę stanu czystości zlewni rzeki Odry;
 • Poprawę konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności z punktu widzenia dostępu do infrastruktury, a tym samym stworzenie warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy;
 • Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sanitarnej i wodociągowej
 • Wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
 • Zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska;
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków, zmierzające do uzyskania mniejszej ilości osadów lepszej jakości;
 • Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni w zakresie emisji substancji zapachowych (odorantów), poprzez likwidację istniejących poletek osadowych.

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt stanowił kolejny etap rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. W poprzednich latach projekt obejmował następujący zakres prac: zbudowanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rachów wraz z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków, modernizację czterech istniejących przepompowni ścieków, częściowo zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody, zamontowano system pomiaru stężenia tlenu i sterowania pracę dmuchaw na istniejącej oczyszczalni ścieków. Projekt realizowanych był na terenie gminy przez tego samego Wnioskodawcę, s jego celem był rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Tytuł:
„Przebudowa drogi Gminnej 104802D – Ulicy Nowy Świat w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce”

Kwota dofinansowania: 515 177, 00 PLN

Okres realizacji operacji: maj 2017

Celem planowanej operacji jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej skracającej o około 4 km dojazd do północnych miejscowości sąsiedniej Gminy Środa Śląska oraz zlokalizowanego tam dużego zakładu produkcji części motoryzacyjnych Trelleborgvibracoustic, w którym pracują również mieszkańcy Gminy Malczyce. Droga gminna- ul. Nowy Świat jest alternatywnym odcinkiem prowadzącym ruch drogowy z pominięciem drogi powiatowej.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury – ( POBIERZ W PDF )
Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury – ( POBIERZ W PDF )


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Tytuł:
„Przebudowa ulicy Górnej w Mazurowicach”

Kwota dofinansowania: 196 274, 00 PLN

Okres realizacji operacji: IV.2017 – VII.2017

Celem operacji jest poprawa dostępności do głównych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w miejscowości Mazurowice przy ul. Górnej o dużym znaczeniu w kontekście społecznym dla mieszkańców wsi: kościół, zakłady produkcyjne.

Realizacja operacji wpłynęła na poprawę połączeń drogowych tworzących sieć komunikacyjną drogi lokalnej z drogami wyższej kategorii (drogą powiatową oraz drogą krajową) oraz poprawę stanu alternatywnej, krótszej o drogi dojazdowej bezpośrednio do drogi krajowej na odcinku ok. 406 m.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Tytuł:
„Przebudowa targowiska w Malczycach”

Kwota dofinansowania: 355 773, 00 PLN czyli 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

Ogólny koszt operacji to: 559 129,11PLN

Okres realizacji operacji: 20.05.12018 – 25.08.2018

Wartość wg kosztorysu – netto: 444 576,51PLN, VAT: 102 252,60PLN, brutto: 546 829,11PLN

Cel operacji:
Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz wsparcie rozwoju lokalnego poprzez realizację inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury na terenie wsi. W ramach operacji zostanie przebudowane targowisko o powierzchni 1900m2 znajdujące się na terenie Malczyc.

Zakres robót:
1. Roboty zewnętrzne

 • Ogrodzenie i oznakowanie ( tablica informacyjna z regulaminem targowiska, 3 znaki wraz ze słupkami drogowymi)
 • Place, dojścia i dojazdy (m. in.: rozbiórka elementów konstrukcji betonowych , rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł, usunięcie warstw ziemii, obrzeża betonowe, podbudowa z mieszanki tłuczniowej i kruszywa naturalnego, ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych, chodników i placów z betonowej kostki brukowej, nasadzenia zieleni, wykonanie trawników)
 • Łącznie zostanie wykonanych 21 stanowisk w tym: 8 stanowisk niezadaszonych, 13 stanowisk zadaszonych
 • Zieleń i mała architektura( montaż ławek – 2 szt, kosze na śmieci – 3 szt, stojak na rowery z 6 miejscami postojowymi – 1 szt, toalety przenośnie – 2 szt. kontenery na selektywną zbiórkę śmieci, tabliczki z nr stanowisk – 21 szt, lampy solarne – 3 szt.)

2. Roboty instalacyjne (ruraż i studnie)

3. Kanalizacja deszczowa

Powierzchnia targowiska: 1900m2 (19a)
Powierzchnia dróg: 3000m 2 (3a)