DLA MIESZKAŃCA - FOTOWOLTAIKA

„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”

Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe (zg. z art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.01.00-02-0019/17.

W nawiązaniu do spotkania w sprawie realizacji projektu grantowego pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”, które odbyło się 5 czerwca 2019 r., zamieszczamy poniżej wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu. Wszelkie informacje o realizacji projektu zawarte są w prezentacji oraz Urzędzie Gminy Malczyce.

1) Prezentacja
2) Wzór zapytania ofertowego fotowoltaika – ***UWAGA – wersja zmodyfikowana*
3) Notatka z przeprowadzonego postępowania
4) Oświadczenie instalatora o wykonalności technicznej fotowoltaika
5) Umowa o powierzenie grantu – ***UWAGA – wersja zmodyfikowana*
6) Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu – wniosek o płatność
7) Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu – oświadczenie rachunek bankowy
8) Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu – Zasady wydatkowania grantów
9) Załącznik nr 5 do umowy o powierzenie grantu – Weksel in blanco
10) Załącznik nr 6 do umowy o powierzenie grantu – Deklaracja wekslowa
11) Załącznik nr 7 do umowy o powierzenie grantu – Oświadczenie o niefinansowaniu operacji z innych środków
12) Załącznik nr 8 do umowy o powierzenie grantu – Obowiązki informacyjno – promocyjne
13) Załącznik nr 9 do umowy o powierzenie grantu – Oświadczenie wydatki
14) Załącznik nr 10 do umowy o powierzenie grantu – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
15) Załącznik nr 11 do umowy o powierzenie grantu – Oświadczenie pomoc de minimis
16) Załącznik nr 12 do umowy o powierzenie grantu – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

 


„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”

Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe (zg. z art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.01.00-02-0019/17.

INFORMACJA POMOCNA PRZY WYBORZE WYKONAWCÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Gmina Malczyce informuje, że na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego dostępny jest rejestr certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników (OZE) – link poniżej

https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=815&Itemid=1021


„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie” Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe (zg. z art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.03.01.00-02-0019/17.

Jedyne w powiecie dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców – w Gminie Malczyce!

Jak już wspominaliśmy, w lipcu zamontowano pierwszą mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach projektu grantowego pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”. Instalacja ta działa, została podłączona do sieci dystrybucyjnej.

W okresie wakacyjnych montaże ruszyły pełną parą tj. powstało ponad 15 nowych instalacji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej. Projekt przewiduje budowę (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Instalowane panele służą do produkcji prądu na potrzeby własne gospodarstw domowych. Dofinansowanie do inwestycji jest na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4500,00 zł do 1 kW.

„Bardzo się cieszę, że Mieszkańcy będą ponosić niższe koszty zakupu energii elektrycznej, wzrośnie ilość energii z OZE, a tym samym zmniejszona zostanie emisja gazów cieplarnianych w naszej małej gminie, co przyczyni się do poprawi jakości powietrza” – Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski


„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”

Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe

Fotowoltaika w Gminie Malczyce – stawiamy na ekologię!

Gmina Malczyce powoli zbliża się do zakończenia realizacji projektu grantowego pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie oraz Liderem – PS Prusice Energetyka Odnawialna Spółka z o.o.. Do chwili obecnej wykonano większość instalacji fotowoltaicznych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu. Co najważniejsze, ponad 30 Mieszkańców, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z rozliczeniem własnych inwestycji otrzymało wypłaty grantów. Kwota wypłaconych grantów to ponad 920 tys. zł. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, mimo wielu procedur, formalności, których należy dopilnować.

Przyznam, że na etapie przygotowywania niniejszego projektu miałem pewne obawy związane z jego realizacją, brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców. Odwoływałem się wielokrotnie do kwestii związanych z dbałością o środowisko, nasze zasoby naturalne. Istotny jest także zwykły rachunek zysków i strat każdego gospodarstwa domowego – czyli po prostu mniejsze opłaty za energię elektryczną. Dzięki wykonanym instalacjom jest to możliwe. Moim skromnym marzeniem jest, aby instalacje wykorzystujące OZE pojawiły się na większości budynków, w tym również użyteczności publicznej – komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski

 

 

 

 


„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”
Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C – Projekty grantowe

Zakończenie projektu grantowego w Gminie Malczyce!

Gmina Malczyce powoli zbliża się do zakończenia realizacji projektu grantowego pn. „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”.

W związku z nieprzyznaniem dodatkowych środków na realizację grantów na fotowoltaikę w Gminie Malczyce, Oborniki Śląskie oraz Prusice nie przewiduje się uruchomienia listy rezerwowej. 

W przypadku uzyskania przez Gminę Malczyce kolejnego dofinansowania na podobne inwestycje Mieszkańcy będą informowani na bieżąco poprzez stronę internetową.

 

 

 


 

 

 

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie

 

PRUSICE PS ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.

 

 

INFORMUJE

 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zachęcamy do udziału w projekcie oraz składania wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie i montażu mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Malczyce otrzymają dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości 85% poniesionych kosztów, a zamontowane panele pozwolą oszczędzić w skali roku od 1500 nawet do 3000 zł na rachunkach za energię elektryczną.

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oraz składania wniosków w jednym egzemplarzu w Sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce.

 

Szczegóły dot. Projektu oraz dokumenty do pobrania znajdują się w poniższych załącznikach oraz na stronie http://www.prusiceps.pl.

 

 

Ogłoszenie – więcej załącznik
Wniosek o udzielenie grantu.doc – więcej załącznik
Wniosek o udzielenie grantu – więcej załącznik
Oświadczenie – więcej załącznik
Klauzula RODO – więcej załącznik 
Zgoda na przetwarzanie danych – więcej załącznik

 

 

 

 

                            ZARZĄD PRUSICE PS ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.

 

 

 

Dla tych z Państwa, którzy zastanawiają się nad złożeniem wniosku lub chcieliby zapoznać się z projektem, publikujemy PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ, która była przedstawiona podczas spotkania informującego o możliwości dofinansowania – 19 czerwca.

 

 

 

Prezentacja – więcej załącznik