DLA TURYSTY - PRZYRODA

Gmina Malczyce położona jest w dwóch różniących się mezoregionach. Północna część Gminy leży w mezoregionie Pradolina Wrocławska, przez który ze wschodu na zachód płynie Odra. Prawie cały obszar zajmuje płaska i wypełniona holoceńskimi piaskami rzecznymi dolina, którym Odra przepływa z Pradoliny Wrocławskiej do położonego na zachód Obniżenia Ścinawskiego. Powierzchnia terenu jest właściwie płaska, o przewyższeniu 1-2 m w stosunku do poziomu rzeki. Zachodnia strona obniżenia na granicy z Wysoczyzną Średzką, kończy się pasem holoceńskiej trasy niskiej. Wzdłuż tego brzegu Odry występuje równoległe do rzeki pagóry glin zwałowych, tworzących skarpy i krawędzie. Deniwelacje stosunku do Odry przekraczają w niektórych miejscach 10 m. Zamykająca dolinę plejstoceńska Wysoczyzna Średzka ( położona na niej jest południowa część gminy) powstała na wskutek erozyjnej działalności zlodowacenia środkowo- polskiego. Teren wysoczyzny pokryty jest licznymi dolinami erozyjnymi z drobnymi ciekami, spływającymi ku Odrze. Urozmaicenie krajobrazu wpływa również na różnorodność biologiczna. Odra i jej dolina to najbogatsze w gatunki tereny gminy. Chociaż najciekawsze lasy i ptaki znajdują się na prawym brzegu w gminie Wołów, to brzeg, na którym leżą Malczyce jest idealny do obserwacji największej nad Odrą kolonii czapli siwej Asdea cinerea, oraz częstych wizyt bielika Heliaeetus albicilla, największego występującego w Polsce ptaka drapieżnego, który był wzorcem dla naszego godła. Zimą Odra w Malczycach to duże koncentracje zimujących ptaków głównie krzyżówek Anas platyrhynchos, ale również gągałów Bucephala clangula i nurogęsi Mergus merganser. Z uwagi na wartość przyrodniczą ta część gminy została włączona do dwóch pokrywających się w całości obszarów Natura 2000: obszar o znaczeniu dla Wspólnoty specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi Odrzańskie PLH020018 i obszar specjalnej ochrony ptaków Łęgi Odrzańskie PLB020008. Niewielki fragment północno- zachodniej części gminy leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu ? Dolina Odry?. Południowa część gminy jest głównie zagospodarowana rolniczo i odlesiona. Jedynie w okolicach Wilczkowi i Kwietna zachowały się większe powierzchnie lasów. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy została wykonana w 1992 roku.


Skip to content