DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2023 -2030 - więcej załącznik

Strategia Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015-2022 - więcej załącznik

Wieloletni Plan Inwestycyjny - więcej załącznik

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Malczyce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 - więcej załącznik

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 - więcej załącznik

Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Malczyce - więcej załącznik

Statut Gminy Malczyce - więcej załącznik Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - więcej załącznik


Skip to content