Zaznacz stronę

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY


 

Uchwała antysmogowa

Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy Uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku

czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Malczyce zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w 2018 r. w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży.

czytaj dalej

K O M U N I K A T

Informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Malczyce – suszy, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

czytaj dalej

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr L/2018, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. /wtorek/, o godz. 1300,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z...

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – 7 i 27 lutego w godz. od 8:30-10:30

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – 25 stycznia (czwartek) w godz. od 8:30-10:30

czytaj dalej

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chomiąży przy ul. Szkolnej 6, woj.dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 45,53 m2 wraz z powierzchnią przynależną 16,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 4451/10000 w części wspólnych budynków a także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 493/1, Am-2 o powierzchni 0,1076 ha, obręb 0002 Chomiąża

czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam mieszkańców wsi Mazurowice, że w dniu 10 STYCZNIA 2018 r. o godz. 17.00 – I termin, o godz. 17.15 – II termin, w świetlicy w Mazurowicach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do rady sołeckiej.

czytaj dalej