ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zawiadamia, że sesja Rady Gminy Malczyce odbędzie się w dniu  29 listopada 2022 r. /wtorek/ o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce.

Transmisja online z sesji Rady Gminy będzie dostępna pod linkiem: http://www.malczyce.wroc.pl/sesja-rady-gminy/    

Zapraszamy do zdalnego udziału w sesji, a w razie pytań do Radnych Gminy Malczyce prosimy  kierować zapytania na adres mailowy: radagminy@malczyce.wroc.pl

Poniżej planowany porządek obrad LII sesji Rady Gminy w Malczycach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

– (pr. nr 77) zmieniająca uchwałę  nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce

– ( pr. nr 78) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

– (pr. nr 79) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028.

– (pr. nr 80) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.

– (pr. nr 81) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

– (pr. nr 82) wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych

– (pr. nr 83) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 3. Analiza finansowa i rzeczowa sytemu gospodarowania odpadami.
 4. Informacja na temat działalności gminy w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2022 r.
 5. 15 minut dla sołtysów
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Monika Krzywdzińska

Share This
Skip to content