Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.

maj 16, 2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 29 maja br. swoich propozycji do Programu za mocą formularza znajdującego się na stronie www.umwd.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe – program współpracy”.

Wypełniony formularz należy przesłać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@dolnyslask.pl

lub

– drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „ Program współpracy z ngo w 2023 r.”

Po zebraniu wszystkich wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”, który następnie zostanie poddany procesowi konsultacji.

 

Share This
Skip to content