ZAWIADOMIENIE

Cze 17, 2020

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce ogłasza, że XVIII sesja Rady Gminy Malczyce odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. /wtorek/ o godz. 1500,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Poniżej planowany porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy w Malczycach.

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołów z XVII sesji Rady Gminy Malczyce
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Malczyce za 2019 rok:
  1) ( pr. nr 23) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Malczyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2019 rok:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2019 rok,
2) sprawozdanie finansowe Gminy Malczyce,
3) informacja o stanie mienia Gminy Malczyce,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2019 rok,
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2019 rok,
6) (pr. nr 24 )podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok Absolutorium dla Wójta Gminy Malczyce:

 1. 1) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Malczyce,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malczyce,
  3) (pr. nr 25)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

(pr. nr 26) przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2020 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

(pr. nr 27) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce”

(pr. nr 28) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(pr. nr 29) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(pr. nr 30) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 1. 15 minut dla sołtysów i wyborców
 2. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 3. Wolne wnioski i informacje
 4. Zamkniecie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Monika Krzywdzińska

 

Share This