Sesja Rady Gminy Malczyce – zawiadomienie

Lip 29, 2020

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr XIX/2020, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 1530,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołów z XVIII sesji Rady Gminy Malczyce
  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

(pr. nr 27) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce”

(pr. nr 28) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(pr. nr 29 ) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

( pr. nr 30) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

( pr. nr 32) ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Malczyce na rok szkolny 2020/2021

( pr. nr 33) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Malczyce

( pr. nr 34) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Malczyce porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

  1. Wolne wnioski i informacje
  2. Zamkniecie sesji.

 

Share This