Z A W I A D O M I E N I E

Lut 19, 2020

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr XVI/2020, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. /wtorek/ o godz. 1530,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Malczyce
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

(pr. nr 5) zmiany nazwy dróg gminnych położonych w miejscowości Dębice
(pr. nr 7) określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie  przyznawane dofinansowanie w 2020 roku
(pr. nr 8) określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce
(pr. nr 10) upoważnienia Wójta Gminy Malczyce do nabycia działki nr 166/15 położonej w obrębie Szymanów
(pr. nr 11) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy   Malczyce oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Malczyce
(pr. nr 12) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce
(pr. nr 13) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.

 1. Promocja gminy – przedstawienie przez Urząd Gminy wytycznych długookresowych w oparciu o analizę lat ubiegłych i plany na rok 2020
 2. Informacja o działalności Gminy w zakresie wykorzystania środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019
 3. 15 minut dla sołtysów i wyborców
 4. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 5. Wolne wnioski i informacje
 6. Zamkniecie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                 Monika Olchawa

Share This