PREZYDENT 2020 Głosowanie korespondencyjne

 INFORMACJA

 W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosować korespondencyjnie można również za granicą.
Głosowania za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium, których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

 Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy
najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

 Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

UWAGA!

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego – 2 – głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy – zgłoszenie, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, może zawierać deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany
na zgłoszeniu ( wzór zgłoszenia poniżej).

Zgłoszenie może być dokonane:

  • ustnie (osobiście) w Urzędzie Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
  • pisemnie złożone w sekretariacie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP  na adres: /malczyceug/SkrytkaESP
  • za pośrednictwem platformy GOV.pl,

Informacje w sprawie głosowania korespondencyjnego można uzyskać pod numerem tel. 71 317 9223 wew. 207, 206

Wzór wniosku

klauzula informacyjna

 

Share This