Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Gru 3, 2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr III/2018, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. /wtorek/ o godz. 1300,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z I, II sesji Rady Gminy Malczyce
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Uchwalenie Budżetu Gminy Malczyce na rok 2019:
  – odczytanie projektu uchwały budżetowej- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu
  – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  – głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce
  – głosowanie nad uchwałą budżetową
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  (pr. nr 9) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r.
  (pr. nr 10) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2019 roku
  (pr. nr 11) nadania drodze położonej w Malczycach nazwy Dębowa
 7. 15 minut dla sołtysów i wyborców
 8. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 9. Wolne wnioski i informacje
 10. Zamkniecie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Malczyce
(-) Monika Olchawa

Share This