Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Sty 16, 2019

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr IV/2019, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. /wtorek/ o godz. 1300, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Malczyce
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
  5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

(pr. nr 17) Statutu Sołectwa Chełm
(pr. nr 18) Statutu Sołectwa Chomiąża
(pr. nr 19) Statutu Sołectwa Dębice
(pr. nr 20) Statutu Sołectwa Kwietno
(pr. nr 21) Statutu Sołectwa Mazurowice
(pr. nr 22) Statutu Sołectwa Rachów
(pr. nr 23) Statutu Sołectwa Rusko
(pr. nr 24) Statutu Sołectwa Wilczków
(pr. nr 25) Statutu Sołectwa Malczyce
(pr. nr 26)  zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r.
(pr. nr 27)  zmiany Uchwały nr XLII/221/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach
(pr. nr 28) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2019 r.
(pr. nr 38) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Malczyce na lata 2019- 2023
(pr. nr 39) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malczyce
(pr. nr 40) wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
(pr. nr 41) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Malczyce do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy”

  1. 15 minut dla sołtysów i wyborców
  2. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
  3. Wolne wnioski i informacje
  4. Zamkniecie sesji

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Malczyce
(-) Monika Olchawa

Share This