Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
  lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
  do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
 4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki
  w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.
 5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,
  przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego. Po egzaminie butelkę zabiera ze sobą.
 6. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:
  • stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły (godz. 8:25 –
   klasa 8a, 8:40 – klasa 8b),
  • wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal
   (wyznaczono 2 wejścia do szkoły);

   1. nr 1to wejście w łączniku od strony boiska szkolnego – klasa VIII a
   2. nr 2  wejście w łączniku od strony parkingu – klasa VIII b

 

 • rzeczy osobiste można zostawić w swoich szafkach uczniowskich, po szkole poruszamy się klatką schodową, znajdująca się w tylnej części szkoły w pobliżu
 • przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika, losowania dokonuje komisja nadzorująca egzamin,
 • przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 • po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 • po zakończeniu egzaminu opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami
  po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 1. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
  z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
  w każdej sali egzaminacyjnej.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
  (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 4. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
   na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
  • niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 6. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.
 7. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
  z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu
  (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 8. Prace uczeń oddaje po wskazaniu go przez członka zespołu nadzorującego.
 9. Uczniowie opuszczają salę pojedynczo.
 10. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 11. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu pisemnej informacji od rodziców, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.
 12. Autobus szkolny kursuje w tych dniach wg następującego harmonogramu:

Kursy autobusów w dniach 16.06, 17.06, 18.06. 2020 r.( egzamin ósmoklasisty).

Kursy ranne:

Dębice –  7.55

Wilczków kol.- 8.05

Rusko- 8.12( pod lasem)

Mazurowice- 8.15 ( przy krzyżu)

Chomiąża- 8.25

Kursy powrotne – przewidywany przyjazd do miejscowości:

16.06.2020-  wtorek                                     17.06.2020- środa

Chomiąża- 11.25                                                   Chomiąża- 11.05

Mazurowice- 11.35                                              Mazurowice-11.15

Rusko- 11.38                                                          Rusko- 11.18

Wilczków kol.- 11.45                                            Wilczków kol.- 11.25

Dębice – 11.55                                                      Dębice- 11.35

18.06.2020-czwartek

Chomiąża- 10.20

Mazurowice- 10.30

Rusko- 10.33

Wilczków kol.-10.40

Dębice- 10.50

UWAGA: Uczniowie w autobusie zajmują co drugie miejsce. Muszą być zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice. Przy wsiadaniu i wysiadaniu zachowują odległość 1,5 metra.

 

 

 

 

 

Share This