Od 2004 roku znaczący wpływ na gospodarkę państwa, a tym samym rozwój lokalnych samorządów miało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Chęć przynależności do jej struktur Polacy wyrazili jednoznacznie w przeprowadzonym referendum krajowym. Obywatele oddali ponad 77% głosów wyrażających poparcie dla wspólnoty.

W 2020 roku mija 16 lat odkąd Polska należy do związku państw Europy. Przez tych kilkanaście lat, będąc jego członkiem umacnialiśmy swoją pozycję wspólnotową, pracując na rzecz dobra obywateli. To wszystko przede wszystkim dzięki możliwością jakie dają programy unijne. Kilkadziesiąt projektów pozwoliło na realizację inwestycji o różnym charakterze.

Najbardziej cieszą te inwestycje, które powstają lokalnie, tuż obok obywateli, które są widoczne i pozwalają na lepsze, bezpieczne i komfortowe życie. Postanowiliśmy podsumować szereg działań jakie zostały wykonane na przestrzeni tych lat, dzięki pozyskanym środkom unijnym.

Gmina Malczyce dzięki funduszom europejskim pozyskała łącznie ponad 27 mln, a wartość wszystkich zrealizowanych inwestycji to kwota blisko 66 mln.

Dzięki wsparciu środków unijnych dzieci, młodzież czy dorośli mieszkańcy mogą dziś korzystać z powstałej na terenie gminy infrastruktury.

Nowe nawierzchnie dróg:

 • w Malczycach Szkolna, Ogrodowa, Sadowa, Poprzeczna, Stoczniowa, Działkowa, Polna, Górna, Pocztowa, 1-go Maja,
 • w Mazurowicach Kolejowa i Górna,
 • w Chomiąży Nowy Świat,
 • remont odcinka drogi Szymanów- Zawadka,
 • przebudowa skrzyżowania w Malczycach przy ul. Mazurowickiej.

 

Wybudowane i przebudowane chodniki i alejki:

 • w Kwietnie przy drodze wojewódzkiej nr 345,
 • w Wilczkowie przy drodze wojewódzkiej nr 345,
 • w Chomiąży ul. Średzka,
 • w Malczycach ul. Mazurowicka, Sienkiewicza, 1-go Maja,
 • budowa deptaka w Malczycach od ul. Szkolnej do ul. Mylnej i Wąskiej,
 • przebudowa alei głównej na cmentarzu komunalnym w Malczycach.

 

Inwestycje w gospodarkę komunalną:

 • przebudowa targowiska w Malczycach.
 • rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach wraz ze stacjami uzdatniania wody,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach, Chomiąży, Mazurowicach, Rachowie.

 

Placówki oświatowe i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • utworzenie Klubu Dziecięcego „Szczęśliwe Misie” wraz z dotacją na jego funkcjonowanie w latach kolejnych,
 • termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i przedszkola,
 • budowa pierwszego w gminie żłobka „Szczęśliwe Misie”.

 

Rozwój bazy sportowej

 • budowa hali sportowo-widowiskową przy Szkole Podstawowej w Malczycach oraz boiska wielofunkcyjnego.
 • rewitalizacja stadionu przy ul. Mickiewicza,
 • budowa szatni sportowej na stadionie przy ul. Polnej.

 

Instytucje kultury, obiekty użyteczności publicznej

 • budowa świetlicy wiejskiej w Dębicach,
 • remont świetlic wiejskich w Wilczkowie, Kwietnie, Chomiąży, Chełmie, wraz z doposażeniem
 • remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury oraz rewitalizacja terenu przy Odrze za GOK wraz z remontem węzła sanitarnego pod bazę kajakową,
 • budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej,
 • zakup nowych urządzeń na plac zabaw i siłownie zewnętrzną przy ul. 1-go Maja,
 • doposażenie placów zabaw na terenie gminy.
 • remont remizy OSP w Malczycach,
 • zakup samochodu pożarniczego dla OSP Malczyce,
 • doposażenie jednostek OSP z terenu gminy w sprzęt techniczny,

Obecnie trwają prace związane z budową nowej świetlicy w Mazurowicach, wyłoniono też wykonawcę budowy świetlicy w Rusku.

Dotacje na inwestycje pozyskiwane są na różne sposoby. Środki pochodzą z funduszy unijnych, jak również programów regionalnych finansowanych ze środków samorządu województwa. Gmina Malczyce pozyskuje dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, konkursów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego takich jak „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, Wojewody Dolnośląskiego czy rządowych.

Z roku na rok gmina Malczyce m.in. przy wsparciu programów unijnych może się rozwijać, zmieniać swój wizerunek i pozycję na listach rankingowych. Działania zarządu gminy ukierunkowane są na kształtowanie zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, wyrażonego stabilnością ekonomiczną, rozwojem społecznym oraz poprawą standardów zarządzania z czego my jako samorząd jesteśmy dumni.

– Wstąpienie Polski w szeregi Unii Europejskiej to przede wszystkim zmiany, zmiany na lepsze, nie byłyby one możliwe bez wsparcia funduszy europejskich, które na przestrzeni kilkunastu lat odegrały kluczową rolę w realizacji zadań naszego samorządu, które odczuwamy, widzimy i z nich korzystamy na co dzień. Unia Europejska kojarzy nam się z pieniędzmi czy podróżami bez paszportu, ale nie zapominajmy też, że głównym powodem jej powstania było zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa. 9 maja przypadała rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana, w Paryżu w 1950 r.  On właśnie zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnego wyniszczającego ludzkość bratobójczego konfliktu. Dzisiaj cieszymy się z 75 lat spokojnego od wojen i konfliktów życia i to jest niewątpliwie niedoceniany, ale największy sukces wspólnoty Europejskiej – wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski

 

 

 

 

Share This