Zawiadomienie o sesji

Maj 23, 2019

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr VII/2019, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. /wtorek/ o godz. 1400,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Malczyce
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  (pr. nr 57) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2019 r.
  (pr. nr 58) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2018 rok
  (pr. nr 59) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2018 rok
  (pr. nr 60) warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  (pr. nr 61) upoważnienia Wójta Gminy Malczyce do nabycia działki nr 20/10 położonej w obrębie Chomiąża
  (pr. nr 62) ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
  (pr. nr 63) rozpatrzenia skargi Radnej Gminy Malczyce Pani Leokadii Gancarz na przekroczenie uprawnień przez  kierownika SP ZOZ w Malczycach, Mateusza Olkowskiego oraz naruszenie interesu skarżącej
  (pr. nr 64) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Malczyce
  (pr. nr 65) zmiany Uchwały nr XIV/78/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015-2022
  (pr. nr 66) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu złoża „Chełm”
  (pr. nr 67) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Mazurowice
  (pr. nr 68) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Rusko
  (pr. nr 69) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Wilczków

(pr. nr 70) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni stanowiącym własność Gminy Malczyce

 1. Sprawozdanie z działalności gminy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego za rok 2018
 2. Informacja na temat działalności gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 3. Sprawozdanie z działalności gminy w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 4. 15 minut dla sołtysów i wyborców
 5. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 6. Wolne wnioski i informacje
 7. Zamkniecie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Share This