Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr LIII/2018

Paź 25, 2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr LIII/2018, która odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. /poniedziałek/o godz 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji LII.
 3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Statut Gminy Malczyce

– dyskusja
– podjęcie uchwały (pr. nr 158) w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Malczyce

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  – (pr. nr 159) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025
  –  (pr. nr 160) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  – (pr. nr 161) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/176/2017  z dnia 27 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Malczyce
  – (pr. nr 162) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malczyce
  – (pr. nr 163 )  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r.
  – (pr. nr 164) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na działalność Krystiana Żygadło Prezesa Malczyckich Usług Komunalnych w sprawie stanu kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Malczycach.
  – (pr. nr 165) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na nienależyte wykonywanie zadań oraz nieprzestrzeganie prawa przez Kierownika SP ZOZ w Malczycach, Pana Mateusza Olkowskiego
  – ( pr. nr 166) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na  nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Malczyce
  – ( pr. nr 167) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Chomiąża
 1. Podsumowanie kadencji 2014-2018
 2. Zamkniecie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Malczyce

(-) Marcin Głowacki

Share This