Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Mar 23, 2018

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr XLVI/2018, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r., wtorek, o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji XLII, XLIV oraz XLV
 3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  –  (pr. nr 108) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce
  – (pr. nr 109) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce.
  –  (pr. nr 110) uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża.
  – (pr. nr 102) podziału Gminy Malczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  – (pr. nr 103) podziału Gminy Malczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  – (pr. nr 104 ) zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce.
  – (pr. nr 105 ) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce
  – (pr. nr 106 ) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r.
  – (pr. nr 107) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2018 r.
 1. Informacja Wójta Gminy na temat działalności bieżącej SP ZOZ w Malczycach.
 2. Sprawozdanie z działalności gminy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego za rok 2017
 3. Sprawozdanie z działalności gminy w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia
 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotycząca uchwały Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 5. 15 minut dla wyborców i sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje przewodniczącego.
 8. Zamkniecie sesji.
Share This