Zaznacz stronę

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Gru 4, 2017

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję nr XLIII/2017 Rady Gminy Malczyce, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. /wtorek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLII.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania Uchwał Rady Gminy.
 6. Informacje poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy o działalności w roku 2017.
 7. „15 minut dla wyborców”.
 8. „15 minut dla sołtysów”.
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Uchwalenie Budżetu Gminy Malczyce na rok 2018.
  – odczytanie projektu uchwały budżetowej
  – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.
  – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  – głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce
  – głosowanie nad uchwałą budżetową
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – (pr. nr 83) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018
  – (pr. nr 84) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Mazurowice
  – (pr. nr 85) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2018 roku.
  – (pr. nr 86) nadania Statutu Szkole Podstawowej w Malczycach
  – (pr. nr 87) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok
  – (pr. nr 88) zmiany uchwały Rady Gminy Malczyce nr XI/63/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  – (pr. nr 89) zmiany budżetu Gminy Malczyce na rok 2017
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.
Share This