Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Maj 15, 2018

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr XLIX/2018, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. /wtorek/, o godz. 1300,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji XLVII i XLVIII
 3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2017
  – opinia RIO o sprawozdaniu za rok 2017
  – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
  – wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium
  – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  – (pr. nr 123) nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Malczycach
  – (pr. nr 124) nadania imienia Szkole Podstawowej w Malczycach.
  – (pr. nr 125) zmiany Uchwały nr XXXIII/168/2017 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków orz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce
  – (pr. nr 126 ) zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce
  – (pr. nr 127 ) zmiany Uchwały nr IX/48/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach
 1. Sprawozdanie z działalności gminy w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Informacja na temat działalności gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 3. 15 minut dla wyborców i sołtysów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje przewodniczącego.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Share This